మొట్ట మొదటి సరిగా ప్రభాస్ ఫాన్స్ తో జరిగిన గొడవ గురించి పవన్ కళ్యాణ్ ఏంచెప్పాడో తెలిస్తే ఒక్కొక్కడు ముక్కున వేలు వేసుకుంటారు

0
3776

మొట్ట మొదటి సరిగా ప్రభాస్ ఫాన్స్ తో జరిగిన గొడవ గురించి పవన్ కళ్యాణ్ ఏంచెప్పాడో తెలిస్తే ఒక్కొక్కడు ముక్కున వేలు వేసుకుంటారు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here